THE NEW VALUE FRONTIER
 1. Home / Trang chủ
 2. Contact / Liên hệ
 3. Inquiries / GỬI YÊU CẦU

Inquiries / GỬI YÊU CẦU

 1. STEP1 Input / Bước 1 Nhập thông tin
 2. STEP2 Completion / Bước 2 Hoàn thành
 1. Regarding your requests or questions, our section in charge will respond to you.
 2. According to the situation, it may take some time to respond you.
 3. In order to respond quickly and correctly, please fill out the form below and click the "Send" button.

NOTE: The fields indicated with an asterisk (*) are required.

Inquiring about MFPs & Printers, click here.      > KYOCERA Document Solutions Vietnam Co., Ltd
 1. Liên quan đến yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ liên hệ với bạn.
 2. Về trường hợp này, chúng tôi cần thêm thời gian để có thể trả lời bạn.
 3. Để chúng tôi có thể trả lời bạn nhanh chóng và chính xác, vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới và bấm "Gửi".

LƯU Ý: Các thông tin có dấu hoa thị (*) là thông tin bắt buộc.

Những yêu cầu về MFPs và Máy in, vui lòng bấm vào đây.      > Công ty TNHH KYOCERA Document Solutions Việt Nam
Inquiries GỬI YÊU CẦU | KYOCERA Vietnam

Product / Product Category / Sản phẩm / Loại sản phẩmRequired

Privacy Policy / Chính sách Quyền riêng tưRequired

Any personal information provided in this form is handled in accordance with the "Internet Privacy Policy".
Tất cả các thông tin cá nhân được điền vào mẫu này sẽ được quản lý dựa trên "Chính sách Quyền riêng tư của hệ thống mạng".